Yakumans from tenhou.net

Yakuman Player Date Log
Suu ankou Aleinova Irina Aleinova I. Aleinova Irina 2021-10-21 link
Suu ankou Biryukov-Romanov Danil Biryukov-Romanov D. Biryukov-Romanov Danil 2021-10-19 link
Tsuu iisou Lisikhin Alexey Lisikhin A. Lisikhin Alexey 2021-10-12 link
Kokushi Musou Goncharenko Alexandr Goncharenko A. Goncharenko Alexandr 2021-10-11 link
Suu ankou Kim Valeriya Kim V. Kim Valeriya 2021-09-30 link
Suu ankou Antonov Evgeny Antonov E. Antonov Evgeny 2021-09-24 link
Kokushi Musou Kiseleva Ekaterina Kiseleva E. Kiseleva Ekaterina 2021-09-18 link
Kokushi Musou Myshkin Nikita Myshkin N. Myshkin Nikita 2021-09-16 link
Kokushi Musou Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 2021-09-15 link
Kokushi Musou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2021-09-05 link
Suu ankou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-08-23 link
Daisangen Sokolova Maria Sokolova M. Sokolova Maria 2021-08-19 link
Daisangen Aleinova Irina Aleinova I. Aleinova Irina 2021-08-18 link
Shousuushii Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2021-08-17 link
Suu ankou Aleinova Irina Aleinova I. Aleinova Irina 2021-08-14 link
Suu ankou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-08-14 link
Daisangen Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-08-02 link
Daisangen Be Aleksandr Be A. Be Aleksandr 2021-07-31 link
Kokushi Musou Aleinova Irina Aleinova I. Aleinova Irina 2021-07-31 link
Kokushi Musou Lugannikov Denis Lugannikov D. Lugannikov Denis 2021-07-27 link
Daisangen Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2021-07-21 link
Kokushi Musou Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2021-07-20 link
Suu ankou tanki Varankin Vladimir Varankin V. Varankin Vladimir 2021-07-17 link
Suu ankou Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2021-07-13 link
Kokushi Musou Mishakova Lubov Mishakova L. Mishakova Lubov 2021-07-11 link
Chiihou Dronov Aleksandr Dronov A. Dronov Aleksandr 2021-06-28 link
Suu ankou tanki Churov Petr Churov P. Churov Petr 2021-06-25 link
Tsuu iisou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2021-06-16 link
Suu ankou Yazev Alexey Yazev A. Yazev Alexey 2021-06-10 link
Daisangen Grigoryan Andrey Grigoryan A. Grigoryan Andrey 2021-05-26 link
Kokushi Musou Denisov Evgeniy Denisov E. Denisov Evgeniy 2021-05-22 link
Chiihou Bizhanova Raziya Bizhanova R. Bizhanova Raziya 2021-05-20 link
Suu ankou tanki Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-05-09 link
Kokushi Musou Chavgun Vladimir Chavgun V. Chavgun Vladimir 2021-05-03 link
Suu ankou Sirotkin Dmitry Sirotkin D. Sirotkin Dmitry 2021-05-01 link
Kokushi Musou Chavgun Vladimir Chavgun V. Chavgun Vladimir 2021-04-25 link
Kokushi Musou Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2021-04-11 link
Suu ankou tanki Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-04-06 link
Daisangen Ivshin Sergei Ivshin S. Ivshin Sergei 2021-03-28 link
Kokushi Musou Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2021-03-27 link
Kokushi Musou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-03-26 link
Daisangen Maximov Andrei Maximov A. Maximov Andrei 2021-03-18 link
Suu ankou Polyakov Kirill Polyakov K. Polyakov Kirill 2021-03-12 link
Shousuushii Mizin Sergey Mizin S. Mizin Sergey 2021-03-09 link
Shousuushii Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-03-02 link
Kokushi Musou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2021-02-27 link
Ryuuiisou Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2021-02-26 link
Daisangen Petrushchenko Sergey Petrushchenko S. Petrushchenko Sergey 2021-02-22 link
Suu ankou Kaplan Andrey Kaplan A. Kaplan Andrey 2021-02-13 link
Suu ankou tanki Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2021-02-09 link
Suu ankou Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2021-02-06 link
Daisangen Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2021-02-03 link
Ryuuiisou Varankin Vladimir Varankin V. Varankin Vladimir 2021-01-24 link
Suu ankou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2021-01-18 link
Kokushi Musou Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2021-01-11 link
Kazoe yakuman Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2021-01-08 link
Suu ankou Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 2021-01-05 link
Kokushi Musou Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2020-12-31 link
Daisangen Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2020-12-22 link
Daisangen Sokolova Maria Sokolova M. Sokolova Maria 2020-12-19 link
Suu ankou Yazev Alexey Yazev A. Yazev Alexey 2020-12-14 link
Suu ankou Masui Hide Masui H. Masui Hide 2020-12-10 link
Daisangen Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2020-12-07 link
Suu ankou Rozhkova Anastasiya Rozhkova A. Rozhkova Anastasiya 2020-11-29 link
Kokushi Musou Petrov Aleksandr Petrov A. Petrov Aleksandr 2020-11-11 link
Kokushi Musou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2020-11-09 link
Shousuushii Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2020-11-05 link
Suu ankou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2020-11-03 link
Shousuushii Solyakov Pavel Solyakov P. Solyakov Pavel 2020-10-31 link
Suu ankou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2020-10-29 link
Suu ankou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2020-10-27 link
Shousuushii Ermakov Andrey Ermakov A. Ermakov Andrey 2020-10-18 link
Suu ankou Myshkin Nikita Myshkin N. Myshkin Nikita 2020-10-17 link
Daisangen Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2020-10-12 link
Daisangen Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2020-10-12 link
Daisangen Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2020-10-02 link
Shousuushii Ivshin Sergei Ivshin S. Ivshin Sergei 2020-09-27 link
Chinroutou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2020-09-26 link
Tsuu iisou Lavruk Elena Lavruk E. Lavruk Elena 2020-09-26 link
Kokushi Musou Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2020-09-20 link
Suu ankou Tsyvinski Siarhei Tsyvinski S. Tsyvinski Siarhei 2020-09-18 link
Shousuushii Lantsov Andrey Lantsov A. Lantsov Andrey 2020-09-17 link
Suu ankou Ivshin Sergei Ivshin S. Ivshin Sergei 2020-09-15 link
Daisangen Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2020-09-10 link
Kokushi Musou Tsaruk Olga Tsaruk O. Tsaruk Olga 2020-09-07 link
Suu ankou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2020-09-07 link
Suu ankou Masui Hide Masui H. Masui Hide 2020-09-02 link
Suu ankou Ermakov Andrey Ermakov A. Ermakov Andrey 2020-08-26 link
Suu ankou Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2020-08-10 link
Suu ankou Khromov Kirill Khromov K. Khromov Kirill 2020-08-07 link
Shousuushii Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2020-06-25 link
Tsuu iisou Titova Elena Titova E. Titova Elena 2020-06-23 link
Kokushi Musou Masui Hide Masui H. Masui Hide 2020-06-19 link
Suu ankou Be Aleksandr Be A. Be Aleksandr 2020-05-23 link
Daisangen Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2020-05-18 link
Kokushi Musou Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2020-05-11 link
Kokushi Musou Yushina Anna Yushina A. Yushina Anna 2020-05-06 link
Suu ankou Nechitailo Margarita Nechitailo M. Nechitailo Margarita 2020-05-05 link
Daisangen Netesov Nikolay Netesov N. Netesov Nikolay 2020-05-05 link
Shousuushii Tkachenko Ivan Tkachenko I. Tkachenko Ivan 2020-04-30 link
Suu ankou Li Olga Li O. Li Olga 2020-04-15 link
Kokushi Musou Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 2020-04-12 link
Daisangen Sokolskaya Mariya Sokolskaya M. Sokolskaya Mariya 2020-04-12 link
Kokushi Musou Tsyvinski Siarhei Tsyvinski S. Tsyvinski Siarhei 2020-04-10 link
Kokushi Musou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2020-04-08 link
Suu ankou Rozhkova Anastasiya Rozhkova A. Rozhkova Anastasiya 2020-04-05 link
Kokushi Musou Tsyvinski Siarhei Tsyvinski S. Tsyvinski Siarhei 2020-04-03 link
Suu ankou Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2020-04-02 link
Kokushi Musou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2020-03-31 link
Kokushi Musou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2020-03-19 link
Daisangen Kiselev Aleksei Kiselev A. Kiselev Aleksei 2020-03-15 link
Daisangen Makarets Sergei Makarets S. Makarets Sergei 2020-03-15 link
Daisangen Pakshaev Konstantin Pakshaev K. Pakshaev Konstantin 2020-03-14 link
Suu ankou Sokolova Maria Sokolova M. Sokolova Maria 2020-03-07 link
Kokushi Musou Nechitailo Margarita Nechitailo M. Nechitailo Margarita 2020-02-20 link
Kokushi Musou Tsyvinski Siarhei Tsyvinski S. Tsyvinski Siarhei 2020-01-23 link
Kokushi Musou Tsyvinski Siarhei Tsyvinski S. Tsyvinski Siarhei 2020-01-17 link
Tsuu iisou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2020-01-06 link
Suu ankou Borzonogov Vitaly Borzonogov V. Borzonogov Vitaly 2020-01-04 link
Kokushi Musou Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2019-12-17 link
Tsuu iisou Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2019-12-08 link
Chinroutou Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2019-11-22 link
Daisangen Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2019-11-20 link
Suu ankou Yazev Alexey Yazev A. Yazev Alexey 2019-11-14 link
Suu ankou Chernykh Anastasiya Chernykh A. Chernykh Anastasiya 2019-11-12 link
Suu ankou Chernykh Anastasiya Chernykh A. Chernykh Anastasiya 2019-11-07 link
Suu ankou tanki Nechitailo Margarita Nechitailo M. Nechitailo Margarita 2019-10-27 link
Daisangen Petrov Aleksandr Petrov A. Petrov Aleksandr 2019-10-24 link
Kokushi Musou Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2019-10-23 link
Daisangen Suslova Anastasiya Suslova A. Suslova Anastasiya 2019-10-15 link
Chiihou Petrushchenko Sergey Petrushchenko S. Petrushchenko Sergey 2019-10-08 link
Kokushi Musou Malikova Marina Malikova M. Malikova Marina 2019-10-06 link
Suu ankou Maximov Andrei Maximov A. Maximov Andrei 2019-10-02 link
Suu ankou Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2019-09-28 link
Suu ankou Makarets Sergei Makarets S. Makarets Sergei 2019-09-21 link
Kokushi Musou Bizhanova Raziya Bizhanova R. Bizhanova Raziya 2019-09-14 link
Daisangen Makarets Sergei Makarets S. Makarets Sergei 2019-09-14 link
Daisangen Petrov Aleksandr Petrov A. Petrov Aleksandr 2019-09-10 link
Suu ankou Netesov Nikolay Netesov N. Netesov Nikolay 2019-09-08 link
Suu ankou Netesov Nikolay Netesov N. Netesov Nikolay 2019-09-08 link
Kokushi Musou Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2019-08-23 link
Kokushi Musou Malikova Marina Malikova M. Malikova Marina 2019-08-21 link
Suu ankou Kim Valeriya Kim V. Kim Valeriya 2019-08-06 link
Suu ankou tanki Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2019-07-18 link
Suu ankou Kosolapov Nikita Kosolapov N. Kosolapov Nikita 2019-07-12 link
Kokushi Musou Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2019-06-24 link
Kokushi Musou Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2019-06-24 link
Kokushi Musou Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 2019-05-11 link
Suu ankou Dobrynin Maxim Dobrynin M. Dobrynin Maxim 2019-05-06 link
Daisangen Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 2019-04-28 link
Shousuushii Korobeynikov Vladimir Korobeynikov V. Korobeynikov Vladimir 2019-04-25 link
Suu ankou Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2019-04-09 link
Suu ankou Alekseeva Olga Alekseeva O. Alekseeva Olga 2019-04-09 link
Kokushi Musou Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2019-04-01 link
Suu ankou tanki Fiashchuk Artsiom Fiashchuk A. Fiashchuk Artsiom 2019-03-30 link
Suu ankou Sanzharov Roman Sanzharov R. Sanzharov Roman 2019-03-29 link
Daisangen Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2019-03-16 link
Suu ankou Fiashchuk Artsiom Fiashchuk A. Fiashchuk Artsiom 2019-03-12 link
Shousuushii Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2019-03-09 link
Daisangen Sirotkin Dmitry Sirotkin D. Sirotkin Dmitry 2019-03-08 link
Daisangen Sanzharov Roman Sanzharov R. Sanzharov Roman 2019-02-27 link
Kokushi Musou Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2019-02-23 link
Daisangen Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2019-02-21 link
Tsuu iisou Solyakov Pavel Solyakov P. Solyakov Pavel 2019-02-17 link
Daisangen Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2019-01-17 link
Kokushi Musou Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2019-01-16 link
Suu ankou tanki Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2019-01-11 link
Daisangen Chernykh Anastasiya Chernykh A. Chernykh Anastasiya 2019-01-10 link
Daisangen Grishina Olga Grishina O. Grishina Olga 2019-01-04 link
Kokushi Musou Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2019-01-02 link
Kokushi Musou Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2019-01-02 link
Daisangen Kim Valeriya Kim V. Kim Valeriya 2018-12-25 link
Suu ankou Podlipaev Sergey Podlipaev S. Podlipaev Sergey 2018-12-22 link
Suu ankou Sviridova Valentina Sviridova V. Sviridova Valentina 2018-11-19 link
Suu ankou Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2018-11-16 link
Daisangen Dobrynin Maxim Dobrynin M. Dobrynin Maxim 2018-11-04 link
Shousuushii Sviridova Valentina Sviridova V. Sviridova Valentina 2018-10-31 link
Kokushi Musou Fiashchuk Artsiom Fiashchuk A. Fiashchuk Artsiom 2018-10-08 link
Suu ankou Dobrynin Maxim Dobrynin M. Dobrynin Maxim 2018-10-04 link
Kokushi Musou Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2018-09-27 link
Suu ankou Dobrynin Maxim Dobrynin M. Dobrynin Maxim 2018-09-26 link
Kokushi Musou Sanzharov Roman Sanzharov R. Sanzharov Roman 2018-09-24 link
Shousuushii Lisikhina Liudmila Lisikhina L. Lisikhina Liudmila 2018-09-24 link
Shousuushii Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2018-09-21 link
Kokushi Musou Monakov Ilya Monakov I. Monakov Ilya 2018-08-30 link
Kokushi Musou Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2018-08-30 link
Kokushi Musou Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2018-08-30 link
Suu ankou Maximov Andrei Maximov A. Maximov Andrei 2018-08-27 link
Suu ankou tanki Dobrynin Maxim Dobrynin M. Dobrynin Maxim 2018-08-25 link
Daisangen Lavnikevich Sergey Lavnikevich S. Lavnikevich Sergey 2018-08-19 link
Kokushi Musou Khromov Kirill Khromov K. Khromov Kirill 2018-08-12 link
Daisangen Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2018-08-06 link
Daisangen Alekseeva Olga Alekseeva O. Alekseeva Olga 2018-07-30 link
Suu ankou tanki Kuropteva Ludmila Kuropteva L. Kuropteva Ludmila 2018-07-26 link
Kokushi Musou Dobrynin Maxim Dobrynin M. Dobrynin Maxim 2018-07-13 link
Kokushi Musou Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2018-07-13 link
Kokushi Musou Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2018-07-13 link
Suu ankou Maximov Andrei Maximov A. Maximov Andrei 2018-07-12 link
Suu ankou Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2018-06-21 link
Suu ankou Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2018-06-21 link
Daisangen Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2018-06-14 link
Suu ankou Suslova Anastasiya Suslova A. Suslova Anastasiya 2018-06-11 link
Suu ankou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2018-06-03 link
Shousuushii Lisikhina Liudmila Lisikhina L. Lisikhina Liudmila 2018-05-24 link
Suu ankou Plyasunov Vladislav Plyasunov V. Plyasunov Vladislav 2018-05-23 link
Suu ankou Kuropteva Ludmila Kuropteva L. Kuropteva Ludmila 2018-05-18 link
Daisangen Yushina Anna Yushina A. Yushina Anna 2018-05-06 link
Daisangen Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2018-05-04 link
Tsuu iisou Tsaruk Olga Tsaruk O. Tsaruk Olga 2018-05-02 link
Suu ankou Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2018-04-24 link
Suu ankou Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2018-04-23 link
Shousuushii Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2018-04-07 link
Daisangen Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2018-03-26 link
Daisangen Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2018-03-26 link
Suu ankou Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2018-03-17 link
Suu ankou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2018-03-10 link
Daisangen Lartseva Olga Lartseva O. Lartseva Olga 2018-02-12 link
Daisangen Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2018-02-07 link
Kokushi Musou Tsaruk Olga Tsaruk O. Tsaruk Olga 2018-02-07 link
Daisangen Plyasunov Vladislav Plyasunov V. Plyasunov Vladislav 2018-02-01 link
Suu ankou Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2018-01-29 link
Kokushi Musou Strelkov Maksim Strelkov M. Strelkov Maksim 2018-01-21 link
Suu ankou Sharakh Timothy Sharakh T. Sharakh Timothy 2018-01-14 link
Kokushi Musou Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2018-01-02 link
Daisangen Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2017-12-29 link
Daisangen Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 2017-12-22 link
Shousuushii Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2017-12-16 link
Suu ankou Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2017-12-08 link
Suu ankou Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2017-12-08 link
Daisangen Ivanova Svetlana Ivanova S. Ivanova Svetlana 2017-12-07 link
Daisangen Ivanov Dmitriy Ivanov D. Ivanov Dmitriy 2017-12-07 link
Tenhou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2017-12-02 link
Daisangen Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2017-11-21 link
Kokushi Musou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2017-11-04 link
Suu ankou Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2017-10-07 link
Ryuuiisou Varankin Vladimir Varankin V. Varankin Vladimir 2017-10-06 link
Kokushi Musou Kalinin Ivan Kalinin I. Kalinin Ivan 2017-09-26 link
Kokushi Musou Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2017-09-18 link
Daisangen Kryuchkov Nikolai Kryuchkov N. Kryuchkov Nikolai 2017-09-10 link
Suu ankou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2017-09-04 link
Kokushi Musou Kuropteva Ludmila Kuropteva L. Kuropteva Ludmila 2017-08-09 link
Daisangen Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 2017-08-06 link
Ryuuiisou Varankin Vladimir Varankin V. Varankin Vladimir 2017-08-02 link
Shousuushii Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2017-07-21 link
Daisangen Korobeynikov Vladimir Korobeynikov V. Korobeynikov Vladimir 2017-07-08 link
Daburu Kokushi Musou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2017-06-26 link
Suu ankou Novikov Anton Novikov A. Novikov Anton 2017-06-23 link
Suu ankou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2017-06-04 link
Daisangen Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2017-05-23 link
Kokushi Musou Bogachev Pavel Bogachev P. Bogachev Pavel 2017-04-16 link
Daisangen Kalinin Ivan Kalinin I. Kalinin Ivan 2017-04-10 link
Tsuu iisou Andriushchenko Dmitry Andriushchenko D. Andriushchenko Dmitry 2017-03-15 link
Suu ankou Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2017-02-09 link
Daisangen Andriushchenko Dmitry Andriushchenko D. Andriushchenko Dmitry 2017-02-08 link
Daisangen Novikov Anton Novikov A. Novikov Anton 2017-01-27 link
Suu ankou Bogdanov Vladimir Bogdanov V. Bogdanov Vladimir 2017-01-19 link
Suu ankou Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2017-01-14 link
Kokushi Musou Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2016-12-31 link
Kokushi Musou Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2016-10-11 link
Suu ankou Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2016-10-04 link
Kokushi Musou Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2016-08-11 link
Suu ankou Novikov Dmitriy Novikov D. Novikov Dmitriy 2016-07-20 link
Kokushi Musou Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2016-07-18 link
Daisangen Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2016-06-16 link
Suu ankou Petrova Anna Petrova A. Petrova Anna 2016-06-02 link
Shousuushii Novikov Anton Novikov A. Novikov Anton 2016-05-27 link
Suu ankou Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 2016-04-25 link
Suu ankou Matveeva Alyona Matveeva A. Matveeva Alyona 2016-04-02 link
Daisangen Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2016-02-26 link
Kokushi Musou Monakov Ilya Monakov I. Monakov Ilya 2016-01-17 link
Shousuushii Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2016-01-02 link
Chuuren Poutou Petrova Anna Petrova A. Petrova Anna 2015-12-22 link
Suu ankou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2015-12-01 link
Kokushi Musou Novikov Anton Novikov A. Novikov Anton 2015-09-19 link
Kokushi Musou Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2015-08-24 link
Daisangen Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2015-07-10 link
Kokushi Musou Leontiev Alexey Leontiev A. Leontiev Alexey 2015-06-17 link
Suu ankou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2015-06-02 link
Suu ankou Sirotkin Dmitry Sirotkin D. Sirotkin Dmitry 2015-04-29 link
Suu ankou Sirotkin Dmitry Sirotkin D. Sirotkin Dmitry 2015-04-19 link
Kokushi Musou Matveeva Alyona Matveeva A. Matveeva Alyona 2015-04-06 link
Suu ankou Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 2015-04-01 link
Kokushi Musou Matveeva Alyona Matveeva A. Matveeva Alyona 2015-03-15 link
Daisangen Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 2015-02-22 link
Kokushi Musou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2015-01-24 link
Daisangen Kuzkokov Sergey Kuzkokov S. Kuzkokov Sergey 2015-01-08 link
Suu ankou Strelkov Pavel Strelkov P. Strelkov Pavel 2014-12-30 link
Tenhou Strelkov Pavel Strelkov P. Strelkov Pavel 2014-11-29 link
Suu ankou Fiashchuk Artsiom Fiashchuk A. Fiashchuk Artsiom 2014-08-07 link
Daisangen Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2014-07-08 link
Shousuushii Suslova Anastasiya Suslova A. Suslova Anastasiya 2014-03-24 link
Daisangen Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2014-03-04 link
Suu ankou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2014-02-28 link
Kokushi Musou Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 2014-02-22 link
Daisangen Karpov Alexandr Karpov A. Karpov Alexandr 2014-02-03 link
Kokushi Musou Fiashchuk Artsiom Fiashchuk A. Fiashchuk Artsiom 2013-12-25 link
Daisangen Sirotkin Dmitry Sirotkin D. Sirotkin Dmitry 2013-09-21 link
Kokushi Musou Monakov Ilya Monakov I. Monakov Ilya 2012-09-09 link
Suu ankou Monakov Ilya Monakov I. Monakov Ilya 2012-08-07 link
Suu ankou Monakov Ilya Monakov I. Monakov Ilya 2012-03-15 link