Weckhuyzen Tine

From Belgium

EMA: 02010043

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 299 76/108 2020-05-10 ONLINE Spring tournament
2 314 36/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
3 692 13/40 2019-09-08 EMA Warsaw Mahjong Taikai 2019
4 488 23/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
5 510 26/52 2019-07-28 EMA 10th UK Open Riichi
6 647 19/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
7 340 32/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
8 371 23/36 2018-11-25 EMA Doitsu Jan Ou Taisen 2018
9 128 42/48 2018-10-21 EMA Austrian Riichi Open 2018
10 608 21/52 2018-08-18 EMA Oranda Sai Kou 2018