Germeau Nathan

From Belgium

EMA: 02010057

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 642 55/152 2022-08-28 CHAMP. 3 World Riichi Championship 2022
2 667 18/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
3 326 30/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
4 894 6/48 2019-06-09 EMA Paris Riichi 2019 - French Championship
5 1000 1/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
6 872 7/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
7 0 36/36 2018-11-25 EMA Doitsu Jan Ou Taisen 2018
8 381 40/64 2018-11-11 EMA Riichi Dutch Open