Deij - Van Rijswijk Menno

From Netherlands

EMA: 08010730

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 431 30/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 442 25/44 2019-11-17 EMA Riichi Dutch Open 2019
3 774 8/32 2019-08-24 EMA Oranda Sai Kou 2019
4 698 14/44 2019-08-11 EMA Sou-no-Tori Open 2019
5 745 14/52 2019-04-28 EMA Oryu Maajan Taisen 2019
6 128 42/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
7 1000 1/36 2018-11-25 EMA Doitsu Jan Ou Taisen 2018
8 730 18/64 2018-11-11 EMA Riichi Dutch Open
9 804 11/52 2018-08-18 EMA Oranda Sai Kou 2018
10 484 17/32 2018-04-22 EMA Brno Riichi Tournament 2018