Aringaneng Nino

From Netherlands

EMA: 08010415

Latest tournaments

all player tournaments

# Base rank Place Date Type Tournament
1 804 11/52 2020-01-18 EMA Yuki No Taikai 2020
2 349 29/44 2019-11-17 EMA Riichi Dutch Open 2019
3 129 28/32 2019-08-24 EMA Oranda Sai Kou 2019
4 0 48/48 2019-04-06 EMA Sakura Taikai 2019
5 98 47/52 2018-08-18 EMA Oranda Sai Kou 2018
6 681 16/48 2018-04-07 EMA Sakura Taikai 2018
7 436 23/40 2017-11-05 EMA Riichi Dutch open 2017
8 106 43/48 2017-07-22 EMA Furiten 2017
9 0 40/40 2017-04-08 EMA Sakura Taikai 2017
10 277 35/48 2016-11-06 EMA Dutch Riichi Open 2016