Previous day

Tenhou.net games history 2020-09-19

Rank changes

Player Rank changes
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 -> 三段

Records

Games: 83, hours spent: 28.6.

Player Rank Place Delta Type Lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 4 -40 Kyu lobby
Grishin Viktor Grishin V. Grishin Viktor 六段 3 0 Upperdan lobby
Korobeynikov Vladimir Korobeynikov V. Korobeynikov Vladimir 四段 4 -60 Upperdan lobby
Makarets Sergei Makarets S. Makarets Sergei 三段 3 0 Dan lobby
Korobeynikov Vladimir Korobeynikov V. Korobeynikov Vladimir 四段 3 0 Upperdan lobby
Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 三段 3 0 Dan lobby
Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 三段 3 0 Dan lobby
Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 四段 2 30 Upperdan lobby
Chichigin Andrey Chichigin A. Chichigin Andrey 三段 3 0 Dan lobby
Kozlov Viktor Kozlov V. Kozlov Viktor 六段 3 0 Upperdan lobby
Elchenko Yuliya Elchenko Y. Elchenko Yuliya 初段 1 30 Kyu lobby
Grishin Viktor Grishin V. Grishin Viktor 六段 2 30 Upperdan lobby
Korobeynikov Vladimir Korobeynikov V. Korobeynikov Vladimir 四段 1 50 Upperdan lobby
Petrushchenko Sergey Petrushchenko S. Petrushchenko Sergey 四段 1 60 Dan lobby
Grishin Viktor Grishin V. Grishin Viktor 六段 2 30 Upperdan lobby
Grishin Viktor Grishin V. Grishin Viktor 六段 4 -120 Upperdan lobby
Alimova Nataliya Alimova N. Alimova Nataliya 二段 1 60 Dan lobby
Uskova Natalya Uskova N. Uskova Natalya 五段 3 0 Upperdan lobby
Grishin Viktor Grishin V. Grishin Viktor 六段 1 75 Upperdan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 1 40 Dan lobby
Rozhkova Anastasiya Rozhkova A. Rozhkova Anastasiya 初段 3 0 Dan lobby
Mizin Sergey Mizin S. Mizin Sergey 五段 1 75 Upperdan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Patrikeev Pavel Patrikeev P. Patrikeev Pavel 四段 1 75 Upperdan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 1 40 Dan lobby
Nechitailo Margarita Nechitailo M. Nechitailo Margarita 三段 2 15 Dan lobby
Nechitailo Margarita Nechitailo M. Nechitailo Margarita 三段 1 60 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Varankin Vladimir Varankin V. Varankin Vladimir 二段 3 0 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Petrushchenko Sergey Petrushchenko S. Petrushchenko Sergey 四段 2 15 Dan lobby
Rozanov Evgeniy Rozanov E. Rozanov Evgeniy 四段 4 -90 Upperdan lobby
Poroshin Semyon Poroshin S. Poroshin Semyon 四段 2 15 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 4 -60 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 1 40 Dan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 1 40 Dan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 1 40 Dan lobby
Mizin Sergey Mizin S. Mizin Sergey 五段 3 0 Upperdan lobby
Varankin Vladimir Varankin V. Varankin Vladimir 二段 3 0 Dan lobby
Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 四段 4 -90 Upperdan lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 1 20 Kyu lobby
Pinigin Igor Pinigin I. Pinigin Igor 四段 2 30 Upperdan lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 1 20 Kyu lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 3 0 Kyu lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 1 40 Dan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 2 10 Dan lobby
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 1 60 Dan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 1 40 Dan lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 2 10 Kyu lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 3 0 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 2 10 Dan lobby
Korobeynikov Vladimir Korobeynikov V. Korobeynikov Vladimir 四段 1 50 Upperdan lobby
Bizhanova Raziya Bizhanova R. Bizhanova Raziya 三段 2 15 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 1 60 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Vakhonin Stepan Vakhonin S. Vakhonin Stepan 二段 3 0 Dan lobby
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 2 15 Dan lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 1 20 Kyu lobby
Patrikeev Pavel Patrikeev P. Patrikeev Pavel 四段 4 -90 Upperdan lobby
Kurmaev Renat Kurmaev R. Kurmaev Renat 四段 3 0 Upperdan lobby
Rozanov Evgeniy Rozanov E. Rozanov Evgeniy 四段 4 -90 Upperdan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 4 -90 Dan lobby
Patrikeev Pavel Patrikeev P. Patrikeev Pavel 四段 3 0 Upperdan lobby
Patrikeev Pavel Patrikeev P. Patrikeev Pavel 四段 3 0 Upperdan lobby
Lugannikov Denis Lugannikov D. Lugannikov Denis 三段 2 15 Dan lobby
Patrikeev Pavel Patrikeev P. Patrikeev Pavel 四段 2 30 Upperdan lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 1 20 Kyu lobby
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 1 60 Dan lobby
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 2 15 Dan lobby
Grishina Olga Grishina O. Grishina Olga 二段 1 60 Dan lobby
Melnikova Anna Melnikova A. Melnikova Anna 二段 4 -60 Dan lobby
Rogozin Leonid Rogozin L. Rogozin Leonid 四段 4 -90 Dan lobby
Li Viktor Li V. Li Viktor 二段 3 0 Kyu lobby
Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 六段 4 -120 Upperdan lobby
Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 六段 3 0 Upperdan lobby
Makarets Sergei Makarets S. Makarets Sergei 三段 1 60 Dan lobby
Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 六段 1 75 Upperdan lobby
Aleshin Sergey Aleshin S. Aleshin Sergey 六段 1 75 Upperdan lobby
Rozhkova Anastasiya Rozhkova A. Rozhkova Anastasiya 初段 4 -45 Dan lobby