Players (5)

# Name Dan
1 Basalaev Aleksandr Basalaev A. Basalaev Aleksandr
2 Klimanskiy Dmitriy Klimanskiy D. Klimanskiy Dmitriy
3 Stepanov Vladimir Stepanov V. Stepanov Vladimir
4 Volkov Igor Volkov I. Volkov Igor
5 Yuhanova Anna Yuhanova A. Yuhanova Anna